Privacyverklaring GDPR wetgeving

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisarts en sportarts Dr. Kurt Bonny hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Dr. Kurt Bonny houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door dokter Kurt Bonny, Gistelsesteenweg 539, te Jabbeke en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Volgende gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg:

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Adres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gezinssituatie
 • Financiële gegevens
 • Medische historiek

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Definitie Medisch dossier

Een medisch dossier bestaat uit al uw gekende medische gegevens die gebundeld zijn in één dossier, met als doel de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.  Wanneer u een specialist raadpleegt zal Dr. Kurt Bonny alle noodzakelijke informatie aan hem doorgeven. Daarnaast kan op elk ogenblik een specialist de bewaarder van het globaal medisch dossier om inlichtingen vragen. Op die wijze kunnen onnodige onderzoeken en behandelingen vermeden worden, wat u tegelijk een financieel voordeel biedt.

Daarnaast zorgt het bundelen van de medische gegevens ervoor dat er een overzicht is van de medische historiek bij een consultatie of wanneer u dringende hulp nodig heeft.

Uw huisarts is het best geplaatst om de verantwoordelijkheid op te nemen uw globaal medisch dossier te beheren en te bewaren.  U beslist echter zelf om uw globaal medisch dossier toe te vertrouwen aan dr. Herman Pollentier, en u behoudt ten alle tijden het recht een andere arts raad te plegen en u dossier over te dragen. 

Voor het opstellen en bijhouden van het medisch dossier betaalt u jaarlijks een vast bedrag die volledig terugbetaald wordt door het ziekenfonds wanneer u het getuigschrift, ontvangen van dr. H. Pollentier, voorlegt aan uw ziekenfonds.  Vanaf dat ogenblik krijgt u voor elke raadpleging binnen de praktijk meer terugbetaald door het ziekenfonds, meer bepaald het remgeld vermindert met 30%.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners, via E-health en Vitalink. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.  Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal).

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten, echter deze kan geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid.
 • Het recht op overdraagbaarheid: Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan Dr. K. Bonny.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dr. K. Bonny worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Dr. K. Bonny gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dr. K. Bonny maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Dr. K. Bonny bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dr. K. Bonny te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dr. K. Bonny heeft hier geen invloed op. DR. K. Bonny heeft Google geen toestemming gegeven om via DR. K. Bonny verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Indien je dit wenst kan je te allen tijde deze optie uitschakelen via volgende stappen door hier te klikken.